Lidmaatschap


Geachte ouders/verzorgers,

De vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) in Rijnsburg staat voor goed onderwijs.Om dit blijvend te kunnen aanbieden zijn goede voorzieningen en gemotiveerde en professionele medewerkers basisbehoeften. Hier wordt dan ook elk jaar door de vereniging in geïnvesteerd. Immers, dat is investeren in de toekomst van uw zoon of dochter, onze leerlingen!

Daarnaast zien wij het als onze bijzondere opdracht om de christelijke identiteit van onze scholen te bewaken en vorm te geven, in een steeds sneller veranderende samenleving.

Om dit alles te kunnen verwezenlijken, kunnen we al rekenen op de steun en medewerking van veel ouders die zich inzetten op en voor de school waar hun zoon of dochter onderwijs volgt. Bij voorbeeld door lid te worden van de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad, maar ook door allerlei hand en spandiensten te verlenen of een andere taak in te vullen. Die inzet is voor de scholen onmisbaar.
Echter, voor elke vereniging - dus ook voor de PCBO Rijnsburg - is een financiële ondersteuning eveneens van groot belang. Het lidmaatschap kost € 9 euro per jaar. Vanuit die bijdrage
worden zaken bekostigd die niet vanuit de overheid worden vergoed, zoals de schoolbijbel die de leerlingen mee krijgen als ze de basisschool verlaten maar ook de kosten die gemaakt worden met betrekking tot de startdienst en de scholendiensten, bijvoorbeeld voor muzikale ondersteuning.

Op dit moment volgen 1269 leerlingen onderwijs op één van onze scholen.
De vereniging telt slechts 327 leden. Een eenvoudige rekensom leert, dat de bijdragen vanuit de leden niet voldoende zijn om bovenstaande te kunnen realiseren.

Daarom willen wij u langs deze weg oproepen om u aan te melden als lid van onze mooie vereniging. Dat kan door een berichtje te sturen naar info@staf.pcborijnsburg.nl met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats en in de onderwerp-regel ‘lidmaatschap PCBO’.

Namens medewerkers en leerlingen: hartelijk dank voor uw steun!

Vereniging Protestants Christelijk Basis onderwijs
Postbus 153
2230 AD Rijnsburg
Tel. 071-4097780