Visie

Binnen deze leeromgevingen worden de leerlingen uitgedaagd en verleid om kennis, vaardigheden en waarden op te doen.  

De vormgeving van het onderwijs en begeleiding geschiedt vanuit Christelijke waarden en normen waarbij de verscheidenheid van de leerling centraal staat.
Dat betekent:

Aandacht voor verschillen

We dagen alle leerlingen uit hun specifieke talenten te ontwikkelen op de manier die bij hen past. We faciliteren verschillende leerstijlen, door passende werkvormen aan te bieden en door middel van het inzetten van ICT.

Begeleiding naar kwalificatie en functioneren

We begeleiden samen met opvoeders en eventuele instanties de leerlingen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Daarbij zien wij de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het vermogen tot regie over de eigen ontwikkeling als essenties.

Veilig en vertrouwd

We richten de leeromgeving zo in, dat elke leerling zich er veilig en thuis kan voelen. Er is respect en waardering voor elke leerling en er is ruimte voor opbouwende kritiek.

Onze waarden en normen Kennen hun basis in het geschreven woord van God en zijn daarom:

Respect voor ieders persoonlijkheid, verantwoordelijkheid van een ieder - 
leerling, docent, management, onderwijsondersteunend personeel, ouders - voor een veilig en vertrouwd milieu, met samenwerken en een open communicatie als basis.

En:


Permanent en gradueel ontwikkelen van de leeromgeving

We ontwikkelen de leeromgeving stap voor stap, met aandacht voor wat goed is en met een open oog voor nieuwe mogelijkheden en inzichten.

 
Personeel: competent, veelzijdig, flexibel

We kunnen bogen op een professioneel personeelsbeleid waarin ook de talenten van docenten optimaal worden ingezet. We streven naar voortdurende uitbreiding van ons didactisch repertoire om een gevarieerde leeromgeving te kunnen realiseren. 


Omgeving: goede communicatie en afstemming 

We willen met alle partijen die bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen goede contacten onderhouden. Hierbij gaat het om opvoeders, toeleverende scholen en vervolgonderwijs en - waar nodig - instanties die van belang zijn voor een gezonde ontwikkeling van de leerling, zoals GGD, Bureau Jeugdzorg en maatschappelijk werk.