GMR

Aan de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden.
Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden uit de personeelsleden en de ouders gekozen volgens de bepalingen van het reglement GMR.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden van wie 6 leden uit het personeel  en zes leden uit de ouders worden gekozen.

De gemeenschappelijk medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen en kan hiervoor voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de algemeen directeur.